ZŠ a MŠ Mníšek
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Plán výchovného poradce 2015/2016

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE

ZŠ a MŠ Mníšek

 

školní rok 2015 /2016

vypracovala Mgr. Dana Andělová

 

kontakty :       telefon 731 570 281

                        e mail : dana.andelova@oldrichov.cz

                        web :     www.zsmnisek.com

 

Konzultační hodiny:              pondělí           8.00  –    9.00

                                               středa         12.15 – 13.15

 jinak dle potřeby po domluvě

 

 

Činnosti výchovného poradce v průběhu školního roku

 

1. Zaměřeno na žáky

* správa databáze žáků s výchovnými a výukovými problémy

* správa databáze integrovaných žáků

* tvorba přehledů pro vedení školy

* konzultace problémů se žáky

* zajištění podkladů pro vyšetření žáků v PPP a SPC

* seznamovat vycházející žáky s nabídkami studijních a učebních oborů

* informace o činnosti dalších poradenských služeb (úřad práce, soc. péče, krizová centra…)

* zajistit individuální vyšetření k volbě povolání a individuální poradenství - ve spolupráci s třídním učitelem

* dlouhodobě sledovat a hodnotit vývoj dětí

* zprostředkovávat kontakt s SPC, PPP…

* ve spolupráci s třídními učiteli sledovat práci integrovaných žáků

* podílení se na organizaci dne otevřených dveří

* podílení se na zápisu do první třídy

* účast na jednání výchovné komise (záškoláctví, šikana…)

* zveřejňování aktuálních informací na nástěnce v budově školy, webu školy

* schránka důvěry

* vedení dokumentace spojené s volbou povolání

* zajišťování exkurzí, v rámci výchovy k volbě povolání, na úřad práce a různé střední školy

*pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům při odvolání v případě nepřijetí

 

 

2. Zaměřeno na zákonné zástupce

* konzultace IVP

* konzultace problémů

* seznamovat vycházející zákonné zástupce s nabídkami studijních a učebních oborů

* informace o činnosti dalších poradenských služeb (úřad práce, soc. péče, krizová centra…)

* zveřejňování aktuálních informací na nástěnce v budově školy, webu školy

*pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům při odvolání v případě nepřijetí

 

 

 

3. Zaměřeno na ostatní pedagogy

* konzultace problémů se žáky…

* konzultace IVP

* spolupráce se školním metodikem prevence soc.-pat. jevů při sestavování preventivního programu

* usměrňovat a sjednocovat diagnostickou činnost třídních učitelů, vyhledávat a sledovat děti s problémy

* předkládat vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, prevence a nápravy vzniklých problémů

* doporučování odborné literatury ped. pracovníkům

* sledovat změny v právních předpisech týkající se výchovného poradenství a seznamovat s nimi ostatní ped. pracovníky

 

Činnosti výchovného poradce v jednotlivých měsících

 

srpen

* příprava a sestavování plánu výchovného poradce

* kontrola evidence integrovaných žáků (zprávy PPP, SPC)

* aktualizace nástěnky k volbě povolání

 

září

* depistáž prvňáků, nových žáků

* podílení se na tvorbě IVP, konzultace

* obnovit evidenci integrovaných žáků a žáků s SPU dle nových seznamů tříd; seznámit vyučující s touto problematikou

* zkontrolovat termíny vyšetření žáků s SPU, integrovaných žáků; objednat nová vyšetření

* zajistit odeslání dokumentace žáků při přestupu na jinou školu, vyžádat si dokumentaci nových žáků

* seznámit žáky s konzultačními hodinami

* schránka důvěry - seznámit s ní žáky; Linka důvěry a důležitá telefonní čísla

 

říjen

* s třídními učiteli 1. stupně sledovat žáky, u kterých by se mohla projevit SPU, spoluprací s PPP zajistit jejich vyšetření a případnou integraci

* seznámit žáky a rodiče 5. a7. tříd s možností studia na víceletých gymnáziích

* žáky 9. tříd upozornit na střední školy uměleckého směru (přihlášky do poloviny listopadu)

* upozornit na trhy vzdělávání v Liberci (Educa) a jejich návštěva s žáky osmých a devátých ročníků

 

listopad

* pedagogická rada

* odeslání přihlášek na školy s talentovou zkouškou

* na třídních schůzkách informovat zákonné zástupce žáků 9. tříd ohledně volby povolání a přípravy k přijímacímu řízení

* účast na organizaci školních vánočních slavností

 

prosinec

* s vyučující 1. třídy zjistit žáky s poruchou čtení, psaní a chování, případné vyšetření

* školní vánoční slavnosti

 

leden

* rozdání přihlášek žákům 9. tříd a zájemcům z 5. a 7. třídy

* pedagogická rada

* zápis žáků do 1. třídy

* konzultace způsobu hodnocení a klasifikace u žáků integrovaných, s SPU

 

únor

* kontrola a kompletace přihlášek na SŠ

 

březen

* odeslání přihlášek na SŠ

* zaslat podklady na vyšetření žáků v PPP, jimž končí platnost doporučení k integraci

 

duben

* informovat na radě o žácích s SPU, SPUCH a seznámit s výsledky 1. kola přijímacího řízení žáků na SŠ

* poskytnout odbornou pomoc při odvolacích řízeních do SŠ

* pedagogická rada

* třídní schůzky

 

květen

* příprava žáků na 2. kolo přijímacího řízení

* zpracování přehledu úspěšnosti při přijímacím řízení

* výhled nově zařazených žáků na naši školu

 

červen

* zajistit doplnění osobních záznamů do katalogových listů

* uspořádání a doplnění pedagogické dokumentace

* dokončit přehled umístění všech žáků na SŠ

* závěrečná pedagogická rada

 

 

 

Termíny

 

1. přijímací řízení

 

odevzdání přihlášek na školy s talentovou zkouškou           do 30. 11. 2015

odevzdání přihlášek na ostatní SŠ                                        do 15. 3. 2016

 

2. třídní schůzky

 

úvodní                        říjen 2015

2. třídní schůzka         listopad 2015

3. třídní schůzka         duben 2016

 

3. zápis do 1. třídy

 

leden - únor 2016

 

Aktuality
Zápis do 1. třídy na školní rok 2019/2020 - 5. 4. 2019
Zápis do 1. třídy se uskuteční v pátek 5. 4. 2019 od 14.00 do 17.00 hodin v ZŠ Mníšek.
Jídelníček ŠJ
Informace o označování alergenů na jídelním lístku
Jídelníček MŠ
Informace o označování alergenů na jídelním lístku
Matematická centra
Práce skupin
Planetárium a Národní technické muzeum
15. března jsme, společně se čtvrtou třídou, navštívili planetárium a Národní technické muzeum v Praze.
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Zimní pobyt s lyžařskou a snowboardovou průpravou 2019 Zimní pobyt s lyžařskou a snowboardovou průpravou 2019 Zimní pobyt s lyžařskou a snowboardovou průpravou 2019 Zimní pobyt s lyžařskou a snowboardovou průpravou 2019 Zimní pobyt s lyžařskou a snowboardovou průpravou 2019 Zimní pobyt s lyžařskou a snowboardovou průpravou 2019
Základní škola a Mateřská škola Mníšek
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485 146 668
Email: